LUÂN LÝ


Thời sự Thần học - Số 1, tháng 8/1994

Thời sự Thần học - Số 2 - Tháng 11/1994
Thần học luân lý tổng quát

Thời sự Thần học - Số 3, tháng 2/1995

Thời sự Thần học - Số 12, tháng 6/1998
Học thuyết Xã hội của Giáo hội

Thời sự Thần học - Số 56, tháng 5/2012