PHỤNG VỤ - BÍ TÍCH

Thời sự Thần học - số 1, tháng 8/1994
Thần học tổng quát

Thời sự Thần học - số 27, tháng 3/2002
Thần học về Ảnh thánh (Icon)