KINH THÁNH

UỶ BAN KINH THÁNH GIÁO HOÀNG
Thời sự Thần học - Số 1 
Thời sự Thần học - Số 3 
Thời sự Thần học - 19 (tháng 03/2000)
Thời sự Thần học - Số 4 (tháng 09/2008)
Thời sự Thần học - Số 54 (tháng 11/2011)
Thời sự Thần học - Số 58 (tháng 11/2012)
Thời sự Thần học - Số 70 (tháng 11/2015) 
Thời sự Thần học - Số 84 (tháng 05/2019)