TÍN LÝ


Thời sự Thần học - Số 1, tháng 8/1994
Thần học tổng quát

Thời sự Thần học - Số 7, tháng 3/1997
Thần học về thập giá

Thời sự Thần học - Số 11, tháng 3/1998
Thần học về con người