HỌC THUYẾT TÔMA

Thời sự Thần học - Số 3 (Tháng 2/1995)

Thời sự Thần học - Số 34 (Tháng 12/2003)

Thời sự Thần học - Số 39 (Tháng 3/2005)

Thời sự Thần học - Số 40 (Tháng 6/2005)

Thời sự Thần học - Số 2, Tháng 3/2008

Thời sự Thần học - Số 55 (Tháng 2/2012)

Thời sự Thần học - Số 56 (Tháng 5/2012)

Thời sự Thần học - Số 58 (Tháng 11/2012)

Thời sự Thần học - Số 85 (Tháng 8/2019)

Thời sự Thần học - Số 87 (Tháng 2/2020)