Hiển thị các bài đăng có nhãn Bí tích tổng quát. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bí tích tổng quát. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 12 tháng 11, 2012

THẦN HỌC VỀ CÁC BÍ TÍCH

Thời sự Thần học – Số 1, tr. 53-58

Kim Thao

Từ Công Đồng Va-ti-ca-nô II sự tiến triển của thần học về các bí tích được gắn liền với việc cải tổ phụng vụ. Sở dĩ văn kiện đầu tiên được Công Đồng ban hành là Hiến Chế về Phụng Vụ có lẽ không phải tại vì việc cải cách phụng vụ được xếp vào hàng các mục tiêu ưu tiên của Công Đồng cho bằng bởi vì vấn đề nói được là chín mùi hơn cả.

BỮA TIỆC LY - tk 15 của Fra Angelico, O.P. 
Thực vậy, phong trào canh tân phụng vụ đã manh nha từ đầu thế kỷ, và đã thu lượm những kết quả đầu tiên từ đời Đức Pi-ô XII với việc cải tổ nghi thức Tuần Thánh. Thiết tưởng cần nói thêm rằng phong trào cải tổ phụng vụ không phải chỉ nhằm đơn giản chữ đỏ, nhưng dựa trên thần học về phụng tự và bí tích. Vì vậy sự canh tân thần học bí tích và sự cải tổ phụng vụ ảnh hưởng rất mật thiết với nhau.